Αντικείμενο & Στόχοι

 

Άρθρο 2

Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος ΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με βάση τις παρακάτω αρχές:

 1. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του ΔΠΜΣ.

 2. Τη συνεχή προσαρμογή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

 3. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

 4. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

 5. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.

 6. Την αξιολόγηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των διδασκομένων.

 7. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 8. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.

 9. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντικείμενο των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Στρατιωτικής Επιστήμης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στα αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ειδικότεροι σκοποί των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι

 1. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) καθώς και αντιστοίχων και ισοδύναμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με στόχο την πληρέστερη ανάλυση, ευρύτερη κατανόηση και εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων Σχεδίασης & Επεξεργασίας Συστημάτων (Systems Engineering) και Εφαρμοσμένης Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάλυσης που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

 2. Η μετεκπαίδευση αξιωματικών, διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων, καθώς επίσης και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών τους.

 3. Η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό το οποίο, εκτός από την ευχέρεια αντιμετώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, θα διαθέτουν ανάλογη ευχέρεια στο χειρισμό διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων.

Στόχοι των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι

 1. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων των Ανωτέρω Ιδρυμάτων, μέσω συνδυασμένων σύγχρονων μορφών διδασκαλίας καθώς και με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης.

 2. Η μετεκπαίδευση και ανάδειξη υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων στελεχών στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering), την Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση και τη Λήψη Αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

 3. Η αξιοποίηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής στα συνεργαζόμενα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα καθώς και αυτής των τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ώστε να παρέχουν την άριστη δυνατή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στους φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 4. Η ανάπτυξη της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών των δύο τμημάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

 5. Η αξιοποίηση της δυνατότητας και της εμπειρίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων να παρέχουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα της Σχεδίασης & Επεξεργασίας Συστημάτων (Systems Engineering) και της Εφαρμοσμένης Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάλυσης, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

 6. Η μείωση του αριθμού των αποφοίτων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering) και την Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση.

 7. Η αναλυτική, συνθετική και συστημική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων σε πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα.

 8. Η διεθνής αναγνώριση και προβολή των συμμετεχόντων στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..