Οργάνωση και Λειτουργία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 3

Για την οργάνωση και λειτουργία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

  1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ν. 3685/2008) και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ν. 3883/2010).
  2. Οι Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) των δύο Σχολών.

  3. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Για την υποβοήθηση κάθε ΕΔΕ λειτουργεί αντίστοιχη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η οποία προετοιμάζει τα θέματα και τις εισηγήσεις που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις της.

  4. Ο Διευθυντής, και ο αναπληρωτής του, κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

  5. Για την υποστήριξη των ανωτέρω οργάνων και την διεκπεραίωση των φοιτητικών θεμάτων, λειτουργεί Γραμματεία Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.