Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Αρχείο .pdf) ή (Αρχείο .doc)

ή στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  2. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.

  3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

  4. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).

  5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ (Αρχείο .pdf) ή (Αρχείο .doc))

ή στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

  1. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσαςή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η ΕΔΕ.

  2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  4. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Πρόγραμμα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι υποψήφιοι στους οποίους έχουν απονεμηθεί υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), εφόσον έχουν εξεταστεί κατά τη διαδικασία απονομής της υποτροφίας στα ίδια ή σε παρεμφερή μαθήματα με αυτά που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα. Το ποσοστό της εισαγωγής ορίζεται έως το 30% του αριθμού των εισαγομένων στο πρόγραμμα.