Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

Ο αριθμός εισακτέων σε κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τα ποσοστά των διαφόρων κατηγοριών εισαγόμενων κατ' έτος όπως απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., Πολυτεχνικών Σχολών, κα., θα καθορίζονται για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος από την οικεία ΕΔΕ η οποία θα λαμβάνει υπόψη της αναλόγως και τον αριθμό των αιτήσεων από τις παραπάνω κατηγορίες σχολών.

Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ, που ορίζει η οικεία ΕΔΕ, αξιολογεί τους υποψήφιους, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία και είναι αρμόδια για την οριστική επιλογή των φοιτητών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διεξάγεται στις ακόλουθες διαδοχικές φάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την οικεία ΕΔΕ και αναφέρονται με σαφήνεια σε σχετική ανακοίνωση του κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που αναρτάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος:

α. Εξακρίβωση της γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών και έλεγχος τυπικών προσόντων. Κατά τη φάση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γλωσσομάθειας να προσέλθουν σε αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειάς τους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την προς τούτο διαδικασία.

β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

  1. Βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας:40%)

  2. Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών με το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας:30%)

  3. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

  4. Ύπαρξη δεύτερου συναφούς ή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

  5. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

  6. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

γ. Κατά την τρίτη φάση διασφαλίζεται η ανωνυμία και διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία και προωθείται στην οικεία ΕΔΕ.

Με βάση την εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής, η ΕΔΕ λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι ΕΔΕ των δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν ειδικές κατηγορίες καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά εισακτέων σε αυτά.