Εγγραφή και Φοίτηση

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία των ΔΔΠΜΣ στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, γραπτώς εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.

Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και οι εγγραφές σε αυτά γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη γραμματεία. Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, θα μπορεί να αποσύρεται η εγγραφή σε κάποιο μάθημα, εφ' όσον το επιθυμεί κάποιος.

Οι ενημερώσεις, οι προθεσμίες και οι εγγραφές πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζει η ΕΔΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος και ανακοινώνονται από τη γραμματεία και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του προγράμματος.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος αμέσως μετά την εγγραφή. Για τους υποψηφίους διδάκτορες, ακαδημαϊκός σύμβουλος θεωρείται ο επιβλέπων καθηγητής.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής είναι υποχρεωτική.

Αιτήσεις για:

  • αναστολή φοίτησης, η οποία επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών με αιτιολόγηση (π.χ. για λόγους υγείας, για υπηρεσιακούς λόγους, για υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κλπ)

  • παρακολούθηση και αναγνώριση μαθήματος που προσφέρεται από άλλο τμήμα

γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εξετάζονται από την οικεία ΕΔΕ ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Συντονιστικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν και πάλι οι περιορισμοί διάρκειας σπουδών που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή.