Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Άρθρο 5

Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις και Αξιολόγηση Φοιτητών

Πιστωτικές Μονάδες

Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οικονομικές Υποχρεώσεις

Καθομολόγηση