Διδασκαλία Μαθημάτων

Τα μαθήματα των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είτε στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» είτε στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» διακρίνονται σε:

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

  • Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Μαθήματα Επιλογής

Η ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της αντίστοιχης Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζει τα μαθήματα που θα διδάσκονται καθώς και την ένταξή τους σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, υπό τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση μαθημάτων επιλογής θα παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα επιλογής από τρία τουλάχιστον μαθήματα.

Προκειμένου να διδαχτεί ένα μάθημα επιλογής θα πρέπει να το έχουν επιλέξει τέσσερις (4) τουλάχιστον φοιτητές του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και η έναρξή τους, ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό προγραμματισμό.

Η ΕΔΕ κάθε ΔΔΠΜΣ μπορεί να αποφασίζει περί τον Απρίλιο κάθε έτους την τροποποίηση του κανονισμού και την έγκριση του Οδηγού Σπουδών κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής.

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν βασικό πτυχίο σε περιοχές διαφορετικές από εκείνη του συγκεκριμένου Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν έναν αριθμό προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, τα οποία καθορίζονται κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της αντίστοιχης ΕΔΕ και πρέπει να ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λαμβανομένου υπόψη και του επιλεγέντος τρόπου διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του αντίστοιχου Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πιστοποιούν αντικειμενική αδυναμία παρουσίας αυτών στις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λόγω μονίμων επαγγελματικών υποχρεώσεων, το αντίστοιχο ΔΔΠΜΣ θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης της ολικής, μερικής ή μεικτής διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών των φοιτητών (εξ αποστάσεως και με τηλε-εκπαίδευση - e-learning), σύμφωνα με προϋποθέσεις και κανόνες που θα θεσπίσει η οικεία ΕΔΕ κατά την έναρξη των μαθημάτων του Α' εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται κατά τις καθοριζόμενες ημέρες και ώρες από την ΕΔΕ. κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας (39 ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο για κάθε μάθημα). Κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της ΕΔΕ, μπορεί να εγκριθεί η δυνατότητα εντατικής διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 13 εβδομάδων. Σε κάθε περίπτωση όμως η διδασκαλία ενός μαθήματος θα πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό των 39 ωρών ανά εξάμηνο.