Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις και Αξιολόγηση Φοιτητών

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» ή στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄, Β΄ και Γ΄, ενώ κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (masterthesis), σε σχετικό θέμα που θα αφορά σε προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος του ιδίου του φοιτητή ή του επιβλέποντος Καθηγητή, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, τριών (3) κατ'επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και τριών (3) μαθημάτων επιλογής.

Στο τέλος κάθε μαθήματος, αξιολογείται η επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ' όψιν η συμμετοχή μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ' οίκον ασκήσεις, εργασίες, γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με 6 τουλάχιστον.

Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη «ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα εξέτασης.

Εάν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ο τρόπος βαθμολόγησης καθορίζεται από την ΕΔΕ, ύστερα από σχετική εισήγηση των διδασκόντων.

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για επιβολή κυρώσεων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέτασή τους από Τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ, ειδικά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχει και ο διδάσκων Καθηγητής, ο οποίος δίδαξε το μάθημα.

Το όριο απουσιών που μπορεί να δικαιολογηθούν για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή είναι μέχρι εννέα ώρες σε κάθε μάθημα, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

Φοιτητής ή φοιτήτρια που

  • υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης σε κάποιο πρόγραμμα,

  • αποτυγχάνει τρεις (3) φορές σε ένα ή περισσότερα μαθήματα,

  • αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής,

  • αποτυγχάνει να ολοκληρώσει με επιτυχία εντός του 1ου έτους φοίτησης τα προαπαιτούμενα μαθήματα που του/της έχουν ανατεθεί,

διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.

Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της μεταπτυχιακής και διδακτορικής διατριβής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της ΕΔΕ.

Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.