Οικονομικές Υποχρεώσεις

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Για τα διετή Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2015, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Ειδική Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ..