Περιεχόμενο με ετικέτα εισαγωγή .

Εισαγωγή, Αξιολόγηση και Εγγραφή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανακοινώνεται άπαξ του έτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:
    1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο (όπως στο Παράρτημα Α') που διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. ( www.sse-tuc.edu.gr  ). Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Π.Μ.Σ..
    2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
    3. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
    4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος:
α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου,
β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και
γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
    5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
    6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (όπως στο Παράρτημα Β') που διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. ( www.sse-tuc.edu.gr  )
    7. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Ε.Δ.Ε..
    8. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
    9. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
    10. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Αξιολόγηση και Επιλογή
Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:
    1. Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    2. Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή ειδίκευση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
    4. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
    5. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
    1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.
    2. Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής με το Δ.Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.
    3. Ερευνητική δραστηριότητα ό(εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Π.Μ.Σ., η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.
    4. Διακρίσεις: 10 μονάδες
    5. Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται
Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.


Εγγραφές και Δηλώσεις Μαθημάτων
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.
Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου.
Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.
 


Προκήρυξη

 

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση της ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Μ.Π.Σ.., στην οποία θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 3. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

 4. Τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων.

 5. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

 6. Το κόστος των σπουδών

Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα τα οποία διατίθενται στις παρακάτω ηλεκτρονικές θέσεις

είτε από τη Γραμματεία Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων .


Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να επιλέξουν κατά την έναρξη των σπουδών τους, να ενταχθούν στη κατηγορία των φοιτητών πλήρους είτε των φοιτητών μερικής φοίτησης.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης, μέσα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του, είναι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Υπέρβαση αυτού του ορίου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Στο χρόνο φοίτησης δεν προσμετρούνται χρονικές περίοδοι αναστολής σπουδών οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση αθροιστικά το ένα έτος.


Εγγραφή και Φοίτηση

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία των ΔΔΠΜΣ στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, γραπτώς εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.

Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και οι εγγραφές σε αυτά γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη γραμματεία. Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, θα μπορεί να αποσύρεται η εγγραφή σε κάποιο μάθημα, εφ' όσον το επιθυμεί κάποιος.

Οι ενημερώσεις, οι προθεσμίες και οι εγγραφές πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζει η ΕΔΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος και ανακοινώνονται από τη γραμματεία και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του προγράμματος.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος αμέσως μετά την εγγραφή. Για τους υποψηφίους διδάκτορες, ακαδημαϊκός σύμβουλος θεωρείται ο επιβλέπων καθηγητής.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής είναι υποχρεωτική.

Αιτήσεις για:

 • αναστολή φοίτησης, η οποία επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών με αιτιολόγηση (π.χ. για λόγους υγείας, για υπηρεσιακούς λόγους, για υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κλπ)

 • παρακολούθηση και αναγνώριση μαθήματος που προσφέρεται από άλλο τμήμα

γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εξετάζονται από την οικεία ΕΔΕ ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Συντονιστικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν και πάλι οι περιορισμοί διάρκειας σπουδών που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή.


Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

Ο αριθμός εισακτέων σε κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τα ποσοστά των διαφόρων κατηγοριών εισαγόμενων κατ' έτος όπως απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., Πολυτεχνικών Σχολών, κα., θα καθορίζονται για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος από την οικεία ΕΔΕ η οποία θα λαμβάνει υπόψη της αναλόγως και τον αριθμό των αιτήσεων από τις παραπάνω κατηγορίες σχολών.

Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ, που ορίζει η οικεία ΕΔΕ, αξιολογεί τους υποψήφιους, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία και είναι αρμόδια για την οριστική επιλογή των φοιτητών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διεξάγεται στις ακόλουθες διαδοχικές φάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την οικεία ΕΔΕ και αναφέρονται με σαφήνεια σε σχετική ανακοίνωση του κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που αναρτάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος:

α. Εξακρίβωση της γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών και έλεγχος τυπικών προσόντων. Κατά τη φάση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γλωσσομάθειας να προσέλθουν σε αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειάς τους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την προς τούτο διαδικασία.

β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

 1. Βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας:40%)

 2. Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών με το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας:30%)

 3. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

 4. Ύπαρξη δεύτερου συναφούς ή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

 5. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

 6. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

γ. Κατά την τρίτη φάση διασφαλίζεται η ανωνυμία και διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία και προωθείται στην οικεία ΕΔΕ.

Με βάση την εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής, η ΕΔΕ λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι ΕΔΕ των δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν ειδικές κατηγορίες καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά εισακτέων σε αυτά.


Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων


Ημερολόγιο

10/7/2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2