Περιεχόμενο με ετικέτα κανονισμός .

Εισαγωγή, Αξιολόγηση και Εγγραφή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανακοινώνεται άπαξ του έτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:
    1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο (όπως στο Παράρτημα Α') που διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. ( www.sse-tuc.edu.gr  ). Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Π.Μ.Σ..
    2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
    3. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
    4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος:
α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου,
β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και
γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
    5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
    6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (όπως στο Παράρτημα Β') που διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. ( www.sse-tuc.edu.gr  )
    7. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Ε.Δ.Ε..
    8. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
    9. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
    10. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Αξιολόγηση και Επιλογή
Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:
    1. Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    2. Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή ειδίκευση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
    4. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
    5. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
    1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.
    2. Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής με το Δ.Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.
    3. Ερευνητική δραστηριότητα ό(εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Π.Μ.Σ., η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.
    4. Διακρίσεις: 10 μονάδες
    5. Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται
Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.


Εγγραφές και Δηλώσεις Μαθημάτων
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.
Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου.
Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.
 


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Δ.Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους & μερικής φοίτησης.

Διάρκεια Φοίτησης – Αναστολή & Παράταση Φοίτησης
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί παράταση ενός (1) ή έως δύο (2) επιπλέον εξάμηνα μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης ενός (1) ή έως δύο (2) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράτε στο χρόνο μέγιστης διάρκειας.
Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται από την Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για το Α' εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ..

Μαθήματα
Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μπορούν να διακρίνονται σε:
    • Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά), και
    • Μαθήματα Επιλογής
Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., κατά την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών, καθορίζει την λίστα των μαθημάτων που θα προσφέρονται, τις κατηγορίες που αυτά θα διακρίνονται, τον αριθμό των μαθημάτων που θα διδάσκονται, την ένταξή τους σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες καθώς και τον ελάχιστο αριθμό φοιτητών που θα πρέπει να έχουν επιλέξει ένα μάθημα επιλογής προκειμένου αυτό να διδαχτεί.
Η Ε.Δ.Ε. μπορεί, μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, να αποφασίζει τη αναστολή λειτουργίας μιας ειδίκευσης για μια ακαδημαϊκή σειρά εφόσον συντρέχουν ακαδημαϊκοί και οικονομικοί λόγοι.
Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίζει περί τον Απρίλιο κάθε έτους την τροποποίηση του κανονισμού και την έγκριση του Οδηγού Σπουδών κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής.
Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής μπορεί να γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική με απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνιαίων μαθημάτων, εντατικών ή σύντομων μαθημάτων ή/και σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων ή/και εργασιών ή συνδυασμού αυτών, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατανέμονται δε σε εξάμηνα ενώ ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας τους και ο φόρτος εργασίας τους εκφράζεται μέσω των πιστωτικών μονάδων που τους αποδίδεται. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου.
Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την §3, άρθρο 30 του Ν. 4485/2017 πλαίσια.
Φοιτητές πλήρους φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:
    • τέσσερα (4) μαθήματα κατά το Α' εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),
    • τέσσερα (4) μαθήματα στο Β' εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες), και
    • να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική (30 πιστωτικές μονάδες).
Φοιτητές μερικής φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτά ανήκουν υπό την προϋπόθεση ότι στο τέλος θα έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους πλήρους φοίτησης και να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική κατά το Ε' εξάμηνο.
Αξιολόγηση και Βαθμολογία Μαθημάτων
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς την διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία εγγράφονται. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ' όψη η συμμετοχή μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ' οίκον ασκήσεις, εργασίες και διαγωνίσματα. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0,5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι (6) (μαθήματα που δηλώνονται αλλά δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία προσμετρούνται ως αποτυχίες). Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη «ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης, στο 3ο και 5ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.
Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια εκπόνησής της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.
Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει ένα μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εάν ο επιβλέπων δεν είναι μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ., την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συν-επιβλέπει και ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής. Η διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι η ακόλουθη:
α)    Ύστερα από αίτηση του φοιτητή ή φοιτήτριας και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (και του συν-επιβλέποντος εφόσον έχει οριστεί), η Σ.Ε. εγκρίνει το θέμα, την περίληψη, την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τη γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την έναρξη του 3ου ή το 5ου εξαμήνου σπουδών, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης αντίστοιχα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα (και, εφόσον έχει οριστεί, τον συν-επιβλέποντα) και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλων πανεπιστημίων ή μέλη ΕΠ ή ερευνητές (των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής που διδάσκει στην αντίστοιχη ειδίκευση του Δ.Π.Μ.Σ. στην οποία εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική.
β)    Με το πέρας της συγγραφής, με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, ανακοινώνεται ο χρόνος και ο τόπος εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής.
γ)    Η μεταπτυχιακή διπλωματική κατατίθεται ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την τελική εξέταση. Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πριν τις 10 ημέρες μπορεί να προχωρήσει μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική αξιολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή ως προς το ερευνητικό της προσανατολισμό, την παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, την επιστημονική μεθοδολογία, τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η διπλωματική κρίνεται ως "ικανοποιητική" ή "μη ικανοποιητική". Εάν η διπλωματική κριθεί ως "ικανοποιητική" μπορεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια να ανακηρυχθεί κάτοχος Μ.Δ.Ε. από τη Συνέλευση του Τμήματος, αφού προηγουμένως κάνει τις διορθώσεις που ενδεχομένως έχει προτείνει η επιτροπή.
Εάν η διπλωματική κριθεί ως "μη ικανοποιητική", τότε ο υποψήφιος οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελική εξέταση σε ημερομηνία που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη εξέταση. Μετά την άκαρπη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου η διπλωματική κρίνεται ως ‘μη ικανοποιητική'.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής.

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων η οποία επιτυγχάνεται με την επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Στο Μ.Δ.Ε., ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος, με βάση τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων, μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων.
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7.5).
Πιστωτικές Μονάδες
Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει επτά και μισό (7,5) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική έχει τριάντα (30) μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (8 μαθήματα και μεταπτυχιακή διπλωματική).
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόμους 3685/2008, 1268/82 και 2083/92 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.), πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή των τελών εγγραφής εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35§2 του Ν. 4485/2017. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέτασή τους από Τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ειδικά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχει και ο διδάσκων Καθηγητής, ο οποίος δίδαξε το μάθημα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
    • Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:
    • την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.,
    • τις δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης,
    • τις οριστικές δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων,
    • την καταβολή των τελών εγγραφής.
    • την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή φοίτησης το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται όσοι εγγράφονται στο Α' εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ..
    • Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
    • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
    • Να συγγράψουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, το οποίο μετά από έγκριση της Σ.Ε. επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.
    • Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
    • Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα εργαστήρια της Σχολής και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος.
    • Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Διάφορες άλλες Παροχές
Προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων των Προγραμμάτων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων θα διαθέτει καθημερινώς λεωφορείο της το οποίο θα μετακινείται προς και από την Σχολή Ευελπίδων με αντίστοιχο σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Στάση του Μετρό στο Ελληνικό σε ώρες που θα εξυπηρετούν τα ΔΔΠΜΣ.

Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.
Φοιτητής ή φοιτήτρια που:
    • υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,
    • απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή,
    • συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες στα μαθήματα,
    • αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής, και
    • δεν καταβάλει τα τέλη εγγραφής του στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.
Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας ή μεταπτυχιακής διπλωματικής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του μεταπτυχιακού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.
Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και οι διαγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων ή της εγγραφής τους κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.


Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.
Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄).
Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017.
Η πρόσκληση επισκεπτών διδασκόντων ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ.5 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα εξέτασης. Εάν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ο τρόπος βαθμολόγησης καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση των διδασκόντων. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για επιβολή κυρώσεων.

 


Κανονισμός Σπουδών των Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΣTOXOI
Άρθρο 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

I.4.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΑ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

I.4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
a. Προκήρυξη
b. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
c. Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής υποψηφίων
I.4.3. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΦΟΙΤΗΣΗ
Άρθρο 5: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
I.5.1. Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
I.5.2. Διδασκαλία Μαθημάτων
I.5.3. Μεταπτυχιακή Διατριβή
I.5.4. Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις και Αξιολόγηση Φοιτητών
I.5.5. Πιστωτικές Μονάδες
I.5.6. Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών
I.5.7. Οικονομικές Υποχρεώσεις
I.5.8. Καθομολόγηση
Άρθρο 6: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.)
Άρθρο 7: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Αρχείο .pdf) ή (Αρχείο .doc)

ή στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 2. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.

 3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

 4. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).

 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ (Αρχείο .pdf) ή (Αρχείο .doc))

ή στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 1. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσαςή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η ΕΔΕ.

 2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

 3. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 4. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Πρόγραμμα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι υποψήφιοι στους οποίους έχουν απονεμηθεί υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), εφόσον έχουν εξεταστεί κατά τη διαδικασία απονομής της υποτροφίας στα ίδια ή σε παρεμφερή μαθήματα με αυτά που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα. Το ποσοστό της εισαγωγής ορίζεται έως το 30% του αριθμού των εισαγομένων στο πρόγραμμα.


Προκήρυξη

 

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση της ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Μ.Π.Σ.., στην οποία θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 3. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

 4. Τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων.

 5. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

 6. Το κόστος των σπουδών

Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα τα οποία διατίθενται στις παρακάτω ηλεκτρονικές θέσεις

είτε από τη Γραμματεία Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων .


Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Άρθρο 6

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 9, του νόμου 3685, ΦΕΚ 148/16–07–2008 και στους εσωτερικούς κανονισμούς των δύο Τμημάτων και των δύο Ιδρυμάτων. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που διδάσκουν στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Εγγραφή των Υποψηφίων

Δικαίωμα εγγραφής για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα πλαίσια ενός Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχουν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Ειδικά για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους πενταετούς φοίτησης, είναι δυνατή η απευθείας εγγραφή τους στο Διδακτορικό πρόγραμμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ και υπό τις προϋποθέσεις τις σχετικής νομοθεσίας.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι(6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία. Φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Δ. πρέπει κατά προτίμηση να έχουν βαθμό Μ.Δ.Ε. τουλάχιστον 8. Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η ΕΔΕ αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος και περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από τη γραμματεία του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ., στην οποία θα προτείνεται το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ που θα συμπληρώνουν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

 2. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας, αν χρειάζονται, από το ΔΟΑΤΑΠ από όλα τα ιδρύματα που απεφοίτησαν καθώς και τυχόν αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 3. Βιογραφικό σημείωμα.

 4. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.

 5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από την ΕΔΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και η οποία παρακολουθεί την πρόοδο του επιστημονικού έργου του υποψήφιου διδάκτορος και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Σημείωση: Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Σημείωση 2: Εάν τα πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν άμεσα μετά την αποδοχή του αιτήματος για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα.


Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει επτάμισι (7.5) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ η μεταπτυχιακή διατριβή (master thesis) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Τα Μ.Δ.Ε. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» ή στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» απονέμονται μετά την επιτυχή συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Στο Μ.Δ.Ε., ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον 7.5.


Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

Ο αριθμός εισακτέων σε κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τα ποσοστά των διαφόρων κατηγοριών εισαγόμενων κατ' έτος όπως απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., Πολυτεχνικών Σχολών, κα., θα καθορίζονται για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος από την οικεία ΕΔΕ η οποία θα λαμβάνει υπόψη της αναλόγως και τον αριθμό των αιτήσεων από τις παραπάνω κατηγορίες σχολών.

Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ, που ορίζει η οικεία ΕΔΕ, αξιολογεί τους υποψήφιους, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία και είναι αρμόδια για την οριστική επιλογή των φοιτητών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διεξάγεται στις ακόλουθες διαδοχικές φάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την οικεία ΕΔΕ και αναφέρονται με σαφήνεια σε σχετική ανακοίνωση του κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που αναρτάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος:

α. Εξακρίβωση της γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών και έλεγχος τυπικών προσόντων. Κατά τη φάση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γλωσσομάθειας να προσέλθουν σε αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειάς τους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την προς τούτο διαδικασία.

β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

 1. Βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας:40%)

 2. Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών με το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας:30%)

 3. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

 4. Ύπαρξη δεύτερου συναφούς ή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

 5. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

 6. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

γ. Κατά την τρίτη φάση διασφαλίζεται η ανωνυμία και διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία και προωθείται στην οικεία ΕΔΕ.

Με βάση την εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής, η ΕΔΕ λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι ΕΔΕ των δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν ειδικές κατηγορίες καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά εισακτέων σε αυτά.


Ημερολόγιο

10/7/2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2