Περιεχόμενο με ετικέτα τίτλοι .

Απονεμόμενοι τίτλοι

Τα δύο Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στην απονομή των ακόλουθων Μεταπτυχιακών τίτλων:
    1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
          α. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και
          β. Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making),
καθώς και
    2. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στα «Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
          α. Μη Στελεχωμένα Συστήματα (Unmanned Systems), και
          β. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems).


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Αρχείο .pdf) ή (Αρχείο .doc)

ή στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 2. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.

 3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

 4. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).

 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ (Αρχείο .pdf) ή (Αρχείο .doc))

ή στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 1. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσαςή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η ΕΔΕ.

 2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

 3. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 4. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Πρόγραμμα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι υποψήφιοι στους οποίους έχουν απονεμηθεί υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), εφόσον έχουν εξεταστεί κατά τη διαδικασία απονομής της υποτροφίας στα ίδια ή σε παρεμφερή μαθήματα με αυτά που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα. Το ποσοστό της εισαγωγής ορίζεται έως το 30% του αριθμού των εισαγομένων στο πρόγραμμα.


Προκήρυξη

 

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση της ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Μ.Π.Σ.., στην οποία θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

 3. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

 4. Τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων.

 5. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

 6. Το κόστος των σπουδών

Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα τα οποία διατίθενται στις παρακάτω ηλεκτρονικές θέσεις

είτε από τη Γραμματεία Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων .


Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Υποτροφίες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές τους. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση κριτήρια που καθορίζονται από τις ΕΔΕ των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι πάσης μορφής υποτροφίες χορηγούνται εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή να συμμετέχουν σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή εργασία, εφόσον διατίθενται σχετικά κονδύλια.

Διάφορες άλλες Παροχές

Προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων των Προγραμμάτων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων θα διαθέτει καθημερινώς λεωφορείο της το οποίο θα μετακινείται προς και από την Σχολή Ευελπίδων με αντίστοιχο σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Στάση του Μετρό στο Ελληνικό σε ώρες που θα εξυπηρετούν τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται πάσο κυκλοφορίας

Οι διατάξεις του άρθρου 13, του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Προγράμματος μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 43, του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.


Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

Ο αριθμός εισακτέων σε κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τα ποσοστά των διαφόρων κατηγοριών εισαγόμενων κατ' έτος όπως απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., Πολυτεχνικών Σχολών, κα., θα καθορίζονται για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος από την οικεία ΕΔΕ η οποία θα λαμβάνει υπόψη της αναλόγως και τον αριθμό των αιτήσεων από τις παραπάνω κατηγορίες σχολών.

Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ, που ορίζει η οικεία ΕΔΕ, αξιολογεί τους υποψήφιους, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία και είναι αρμόδια για την οριστική επιλογή των φοιτητών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διεξάγεται στις ακόλουθες διαδοχικές φάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την οικεία ΕΔΕ και αναφέρονται με σαφήνεια σε σχετική ανακοίνωση του κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που αναρτάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος:

α. Εξακρίβωση της γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών και έλεγχος τυπικών προσόντων. Κατά τη φάση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γλωσσομάθειας να προσέλθουν σε αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειάς τους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την προς τούτο διαδικασία.

β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

 1. Βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας:40%)

 2. Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών με το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας:30%)

 3. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

 4. Ύπαρξη δεύτερου συναφούς ή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

 5. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

 6. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

γ. Κατά την τρίτη φάση διασφαλίζεται η ανωνυμία και διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία και προωθείται στην οικεία ΕΔΕ.

Με βάση την εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής, η ΕΔΕ λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι ΕΔΕ των δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν ειδικές κατηγορίες καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά εισακτέων σε αυτά.


Ημερολόγιο

10/7/2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2