Ποια είναι η διάρκεια σπουδών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) έτη.