Περιγραφή των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Η θέσπιση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που διεξαγάγουν από κοινού το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, αφενός μεν, επειδή ανταποκρίνεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις της σημερινής, άκρως, ανταγωνιστικής και σύνθετης κοινωνικής και κρατικής πραγματικότητας, αφετέρου δε, επειδή συμπληρώνει θετικά την παρουσία και προσφορά των δύο Ιδρυμάτων σε ένα πεδίο όπου δεν συνηθίζεται να οργανώνονται παρόμοια προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου, στο οποίο, ωστόσο, η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί υποχρέωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία των Προγραμμάτων αυτών αποσκοπεί, κυρίως, στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τα δύο Τμήματα και τους Τομείς τους. Ειδικότερα, η λειτουργία τους αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικού, διατμηματικού, διιδρυματικού χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας, σε γνωστικές περιοχές που αποτελούν στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.