Οι Στόχοι των δύο Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

 

Η επιτυχής παρακολούθηση ενός εκάστου εκ των παρόντων Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) με βάση τις παρακάτω αρχές:

α. Την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ..

β. Τη συνεχή προσαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των διδασκομένων.

ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.

θ. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας και η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.

ι. Την ανάπτυξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

κ. η προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  • Ο σκοπός ενός εκάστου εκ των παρόντων Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριμένων προτύπων επιστημονικών προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση πολύπλοκων πραγματικών προβλημάτων.

  • Τα δύο Δ.Π.Μ.Σ. «Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering», με εξειδίκευση α. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems), και β. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems) και «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων (Operational Research and Decision Making)», με εξειδίκευση α. στην Άμυνα και Ασφάλεια και β. στην Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων απευθύνονται, συγκεκριμένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών, μεθόδων και τεχνικών των Ευφυών Συστημάτων προερχόμενων από διάφορα επιστημονικά πεδία και πεδία εφαρμογής σε θέματα στρατιωτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Σκοπός των Δ.Π.Μ.Σ. είναι, ειδικότερα, η μετεκπαίδευση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφάλειας, της αμυντικής βιομηχανίας και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς, επίσης, η δημιουργία επιστημόνων − ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

  1. Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστημονικούς τόπους και κοινά ενδιαφέροντα, τα δύο Τμήματα συνεργάζονται για την οργάνωση και λειτουργία Δ.Π.Μ.Σ. με θέματα τα «Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering» και την «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων (Operational Research and Decision Making)», απευθυνόμενα σε νέους επιστήμονες και ερευνητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχους:

α. Τη δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

β. Την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε στελέχη, αποφοίτους όλων των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των αποφοίτων ΑΕΙ, τόσο των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας όσο και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο στο αντικείμενο των Ευφυών Συστημάτων (Intelligent Systems Engineering) και ειδικότερα των α. Μη Στελεχωμένων Συστημάτων (Unmanned Systems) και β. Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Intelligent Information Systems), όσο και στο αντικείμενο της «Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων (Operational Research and Decision Making)», και ειδικότερα της α. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security) και της β. Αναλυτικής και Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making).

γ. Την πληρέστερη ανάλυση, ευρύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στις βασικές αρχές και τις σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές των Ευφυών Συστημάτων και της Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων σε θέματα βιομηχανικού, επιχειρησιακού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος.


Ημερολόγιο

1/12/2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2