Καινοτομία/ εστίαση των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η ύλη των περισσοτέρων από τα μαθήματα των δύο Δ.Π.Μ.Σ. είναι καινοτόμος και δεν έχει διδαχθεί ποτέ μέχρι τώρα σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας, καθόσον αφορά, ευθέως, σε σύγχρονα θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, που προάγουν την επιστημονική έρευνα σε κρίσιμα αντικείμενα της Στρατιωτικής Επιστήμης.


Η ύλη των μαθημάτων αυτών δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία εμφανίζουν σαφώς διαφορετικούς επιστημονικούς προσανατολισμούς.


Σημειωτέον, ότι η ύλη όλων των μαθημάτων των δύο Δ.Π.Μ.Σ. είναι ενημερωμένη και παρακολουθεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τα πλέον σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των κορυφαίων Στρατιωτικών Ακαδημιών του κόσμου.