Ποια είναι η διάρκεια σπουδών των Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ., η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
Η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.