Κανονισμός Σπουδών των Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΣTOXOI
Άρθρο 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

I.4.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΑ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

I.4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
a. Προκήρυξη
b. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
c. Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής υποψηφίων
I.4.3. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΦΟΙΤΗΣΗ
Άρθρο 5: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
I.5.1. Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
I.5.2. Διδασκαλία Μαθημάτων
I.5.3. Μεταπτυχιακή Διατριβή
I.5.4. Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις και Αξιολόγηση Φοιτητών
I.5.5. Πιστωτικές Μονάδες
I.5.6. Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών
I.5.7. Οικονομικές Υποχρεώσεις
I.5.8. Καθομολόγηση
Άρθρο 6: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.)
Άρθρο 7: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.