Όργανα Διοίκησης των Δ.Π.Μ.Σ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4485/2017, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και λειτουργίας κάθε Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
    1. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ν. 3883/2010).
    2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και η Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
    3. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) κάθε Δ.Π.Μ.Σ.. Για την υποβοήθηση κάθε Ε.Δ.Ε. λειτουργεί αντίστοιχη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία προετοιμάζει τα θέματα και τις εισηγήσεις που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις της.
    4. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ..
Για την υποστήριξη των ανωτέρω οργάνων και την διεκπεραίωση των φοιτητικών θεμάτων, λειτουργεί στα Δ.Π.Μ.Σ. γραμματεία των προγραμμάτων.
Οι αρμοδιότητες των ως άνω Οργάνων ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά ως ακολούθως:


 Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) συγκροτείται από (άρθρο 31, §4, Ν. 4485/2017):
    1. Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατ'αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Δ.Π.Μ.Σ. με διετή θητεία, και
    2. Δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ. με ετήσια θητεία.
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:
    1. Ορίζει, από τα μέλη της Ε.Δ.Ε., το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή του με διετή θητεία.
    2. Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.,
    3. Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
    4. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Μ.Δ.Ε., και
    5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και προεδρεύει αυτής. Ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.
    1. Προεδρεύει της Ε.Δ.Ε., και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Ν. 4485/2017, στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Κ., στο παρόν Ε.Π.Σ. και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ..
    2. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. και στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
    3. Εκπροσωπεί το Δ.Π.Μ.Σ., υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική λειτουργία του.
    4. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής (άρθρο 31, Ν. 4485/2017).
    5. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει μπορεί να αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του.
    6. Για όλες τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητώς από τον παρόντα κανονισμό και για τα ανακύπτοντα προβλήματα αποφασίζει η αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
    7. β. Στην Ε.Δ.Ε. παραπέμπονται και τα θέματα, για τα οποία η Σ.Ε. δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, για οποιοδήποτε λόγο.
 Συντονιστική Επιτροπή
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) κάθε προγράμματος συγκροτείται από την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε. με διετή ισχύ και αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέλη της Ε.Δ.Ε..
Σε κάθε Σ.Ε. συμμετέχει ως πρόεδρος ο Διευθυντής του κάθε Δ.Π.Μ.Σ., δύο μέλη από το Τμήμα Στρατιωτικής Επιστήμης και δύο μέλη από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Η Σ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του Ν.3685/2008 και του άρθρου 31, §5 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:
    1. Είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, συνεδριάζει με ευθύνη του αντίστοιχου Διευθυντή, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει.
    2. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών.
    3. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη της και ο Διευθυντής.
    4. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, αλλά τόσο ο Διευθυντής όσο και τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Ε.Δ.Ε. τις προτάσεις που μειοψήφησαν.
    5. Επιβλέπει τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για την εγγραφή υποψηφίων.