Εισαγωγή, Αξιολόγηση και Εγγραφή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανακοινώνεται άπαξ του έτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:
    1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο (όπως στο Παράρτημα Α') που διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. ( www.sse-tuc.edu.gr  ). Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Π.Μ.Σ..
    2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
    3. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
    4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος:
α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου,
β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και
γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
    5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
    6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (όπως στο Παράρτημα Β') που διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. ( www.sse-tuc.edu.gr  )
    7. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Ε.Δ.Ε..
    8. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
    9. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
    10. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Αξιολόγηση και Επιλογή
Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:
    1. Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    2. Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή ειδίκευση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
    4. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
    5. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
    6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
    1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.
    2. Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής με το Δ.Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.
    3. Ερευνητική δραστηριότητα ό(εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Π.Μ.Σ., η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.
    4. Διακρίσεις: 10 μονάδες
    5. Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται
Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.


Εγγραφές και Δηλώσεις Μαθημάτων
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.
Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου.
Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.