Προκήρυξη

 

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση της ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Μ.Π.Σ.., στην οποία θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

  1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

  2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

  3. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

  4. Τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων.

  5. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

  6. Το κόστος των σπουδών

Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα τα οποία διατίθενται στις παρακάτω ηλεκτρονικές θέσεις

είτε από τη Γραμματεία Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων .