Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να επιλέξουν κατά την έναρξη των σπουδών τους, να ενταχθούν στη κατηγορία των φοιτητών πλήρους είτε των φοιτητών μερικής φοίτησης.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης, μέσα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του, είναι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Υπέρβαση αυτού του ορίου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Στο χρόνο φοίτησης δεν προσμετρούνται χρονικές περίοδοι αναστολής σπουδών οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση αθροιστικά το ένα έτος.