Μεταπτυχιακή Διατριβή

Η ΕΔΕ κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από πρόταση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ, από εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, ως σύμβουλο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των σπουδών του. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη ΔΕΠ ή άλλοι διδάσκοντες στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας.

Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διατριβής αναλαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο διδάσκει. Εάν ο επιβλέπων δεν είναι μέλος ΔΕΠ, τότε τη μεταπτυχιακή διατριβή συνεπιβλέπει και ένα μέλος ΔΕΠ του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών είναι η ακόλουθη:

α) Ύστερα από αίτηση του φοιτητή ή φοιτήτριας και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (και του συνεπιβλέποντος εφόσον έχει οριστεί), η ΕΔΕ εγκρίνει το θέμα και την τριμελή εξεταστική επιτροπή και (με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή/φοιτήτριας) τη γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής. Η επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και ένα (1) μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος ή πανεπιστημίου ή μέλος ΕΠ των ΤΕΙ ή ερευνητές (των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο συγγενές προς το αντικείμενο της διατριβής. Σε κάθε περίπτωση στην εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο αντίστοιχο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

β) Με το πέρας της συγγραφής, ανακοινώνεται ο χρόνος εξέτασης της διατριβής, με σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η συνολική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της εκπόνησής της.

γ) Η μεταπτυχιακή διατριβή κατατίθεται ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει το αργότερο 10 μέρες πριν την τελική εξέταση. Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πριν τις 10 ημέρες μπορεί να προχωρήσει μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Η μεταπτυχιακή διατριβή αξιολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή ως προς το ερευνητικό της προσανατολισμό, την παρουσίαση της βιβλιογραφικής αναδρομής, την επιστημονική μεθοδολογία, τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η διατριβή κρίνεται ως "ικανοποιητική" ή "μη ικανοποιητική". Εάν η διατριβή κριθεί ως "ικανοποιητική" μπορεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια να ανακηρυχθεί κάτοχος Μ.Δ.Ε. από την ΕΔΕ, αφού προηγουμένως κάνει τις διορθώσεις που ενδεχομένως έχει προτείνει η επιτροπή.

Εάν η διατριβή κριθεί ως "μη ικανοποιητική", τότε ο υποψήφιος οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελευταία εξέταση σε ημερομηνία που καθορίζεται από τα μέλη της εξεταστικής του επιτροπής και εντός το πολύ τριών (3) μηνών από την πρώτη εξέταση.