Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει επτάμισι (7.5) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ η μεταπτυχιακή διατριβή (master thesis) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Τα Μ.Δ.Ε. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» ή στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» απονέμονται μετά την επιτυχή συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Στο Μ.Δ.Ε., ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον 7.5.