Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Υποτροφίες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές τους. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση κριτήρια που καθορίζονται από τις ΕΔΕ των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι πάσης μορφής υποτροφίες χορηγούνται εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή να συμμετέχουν σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή εργασία, εφόσον διατίθενται σχετικά κονδύλια.

Διάφορες άλλες Παροχές

Προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων των Προγραμμάτων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων θα διαθέτει καθημερινώς λεωφορείο της το οποίο θα μετακινείται προς και από την Σχολή Ευελπίδων με αντίστοιχο σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Στάση του Μετρό στο Ελληνικό σε ώρες που θα εξυπηρετούν τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται πάσο κυκλοφορίας

Οι διατάξεις του άρθρου 13, του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Προγράμματος μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 43, του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.