Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Άρθρο 6

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 9, του νόμου 3685, ΦΕΚ 148/16–07–2008 και στους εσωτερικούς κανονισμούς των δύο Τμημάτων και των δύο Ιδρυμάτων. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που διδάσκουν στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Εγγραφή των Υποψηφίων

Δικαίωμα εγγραφής για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα πλαίσια ενός Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχουν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Ειδικά για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους πενταετούς φοίτησης, είναι δυνατή η απευθείας εγγραφή τους στο Διδακτορικό πρόγραμμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ και υπό τις προϋποθέσεις τις σχετικής νομοθεσίας.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι(6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία. Φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Δ. πρέπει κατά προτίμηση να έχουν βαθμό Μ.Δ.Ε. τουλάχιστον 8. Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η ΕΔΕ αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος και περιλαμβάνουν:

  1. Αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από τη γραμματεία του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ., στην οποία θα προτείνεται το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ που θα συμπληρώνουν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

  2. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας, αν χρειάζονται, από το ΔΟΑΤΑΠ από όλα τα ιδρύματα που απεφοίτησαν καθώς και τυχόν αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

  3. Βιογραφικό σημείωμα.

  4. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.

  5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από την ΕΔΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και η οποία παρακολουθεί την πρόοδο του επιστημονικού έργου του υποψήφιου διδάκτορος και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Σημείωση: Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Σημείωση 2: Εάν τα πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν άμεσα μετά την αποδοχή του αιτήματος για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα.