Διδακτικό Προσωπικό

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  • Συμβασιούχοι διδάσκοντες, μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και λοιπού Εργαστηριακού Προσωπικού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον αυτά διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, γνώση και εμπειρία και ύστερα από άδεια των Τμημάτων τους και απόφαση της αντίστοιχης ΕΔΕ μπορούν να επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών συναφών εργασιών του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

  • Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικό προσωπικό αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού και εξωτερικού, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 12 παρ. 3α του Ν. 2083/1992.

  • Συμβασιούχοι διδάσκοντες εφόσον αυτοί διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, γνώση και εμπειρία με απόφαση της ΕΔΕ.

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ απασχολούνται στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εκτός των συμβατικών υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 7

Η διδασκαλία των μαθημάτων κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την αντίστοιχη ΕΔΕ με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής.

Τα συμβαλλόμενα Τμήματα θα υποστηρίζουν με όλα τα δυνατά μέσα τους φιλοξενούμενους επισκέπτες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., κατά τα διάρκεια της παραμονής τους στο Τμήμα.

Η ανταλλαγή επισκεπτών γίνεται μετά από πρόσκληση, όπου ορίζονται οι λόγοι της επίσκεψης, καθώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, καθορίζονται οι οικονομικοί όροι, η κάλυψη δαπανών μετακίνησης, παραμονής και αποζημίωσης καθώς και κάθε άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη φιλοξενία και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το κόστος αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Δ.Δ.Μ.Π.Σ..

Οι μετακινήσεις των διδασκόντων υπάγονται στο γενικό καθεστώς αδειών απουσίας των Πανεπιστημίων.