Αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ.

Κάθε διετία πραγματοποιείται αποτίμηση της λειτουργίας και της ποιότητας κάθε Δ.Π.Μ.Σ. από την οικεία ΕΔΕ με βάση τις επιμέρους εκθέσεις που υποβάλλονται σε αυτήν.

Σε κάθε Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται από την οικεία ΕΔΕ και λειτουργεί με τριετή θητεία, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), η οποία αποτελείται από τρεις διδάσκοντες καθηγητές πρώτης βαθμίδας των συμμετεχόντων Τμημάτων του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ..

Η Ομάδα Αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνη έναντι της ΕΔΕ για την συνολική αξιολόγηση του προγράμματος και την υποβολή προτάσεων προς αυτήν καθώς και για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές, τη σύνταξη των απολογιστικών εκθέσεων των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και για τη σύνταξη των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης που αφορούν την ΑΔΙΠ. Για την επίτευξη των στόχων της η Ομάδα Αξιολόγησης κάθε Δ.Π.Μ.Σ. συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που τους χορηγείται σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται από την ΕΔΕ. Το σχετικό έντυπο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.ΔΙ.Π. και καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ. και το οποίο έχει εγκριθεί από την οικεία ΕΔΕ.

 

Η αξιολόγηση των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές διενεργείται την 9η ή 10η εβδομάδα των παραδόσεων και τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της Ομάδος Εσωτερικής Αξιολόγησης του κάθε Δ.Π.Μ.Σ.. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για το μάθημα, παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις καθώς και συγκριτικός πίνακας.

Μετά το πέρας ενός ακαδημαϊκού έτους, οι διδάσκοντες κάθε Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να υποβάλουν τον απολογισμό τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την οικεία ΕΔΕ.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, η ΕΔΕ θα συζητεί αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προτάσεις της Ομάδος Εσωτερικής Αξιολόγησης και θα λαμβάνει μέτρα βελτίωσης του Δ.Π.Μ.Σ..