Προγράμματα Σπουδών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

  • Πρόγραμμα σπουδών στη Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
  • Πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα & Ανάλυση