Προγράμματα Σπουδών των Δ.Π.Μ.Σ.

  • Πρόγραμμα σπουδών στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων
  • Πρόγραμμα σπουδών στα Ευφυή Συστήματα