Εκδότης περιεχομένου

Διδακτορική Διατριβή

Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.