Περιεχόμενο με ετικέτα φοιτητής .

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Άρθρο 6

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 9, του νόμου 3685, ΦΕΚ 148/16–07–2008 και στους εσωτερικούς κανονισμούς των δύο Τμημάτων και των δύο Ιδρυμάτων. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που διδάσκουν στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Εγγραφή των Υποψηφίων

Δικαίωμα εγγραφής για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα πλαίσια ενός Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχουν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Ειδικά για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους πενταετούς φοίτησης, είναι δυνατή η απευθείας εγγραφή τους στο Διδακτορικό πρόγραμμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ και υπό τις προϋποθέσεις τις σχετικής νομοθεσίας.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι(6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία. Φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Δ. πρέπει κατά προτίμηση να έχουν βαθμό Μ.Δ.Ε. τουλάχιστον 8. Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η ΕΔΕ αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος και περιλαμβάνουν:

  1. Αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από τη γραμματεία του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ., στην οποία θα προτείνεται το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ που θα συμπληρώνουν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

  2. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας, αν χρειάζονται, από το ΔΟΑΤΑΠ από όλα τα ιδρύματα που απεφοίτησαν καθώς και τυχόν αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

  3. Βιογραφικό σημείωμα.

  4. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.

  5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από την ΕΔΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και η οποία παρακολουθεί την πρόοδο του επιστημονικού έργου του υποψήφιου διδάκτορος και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Σημείωση: Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Σημείωση 2: Εάν τα πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν άμεσα μετά την αποδοχή του αιτήματος για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα.


Καθομολόγηση

Η απονομή των Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς τους αντίστοιχους κύκλους σπουδών γίνεται από κοινού και από τα δύο Ιδρύματα.

Η απονομή των διπλωμάτων θα γίνεται σε ειδική συνεδρία της οικείας ΕΔΕ.


Οικονομικές Υποχρεώσεις

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Για τα διετή Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2015, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Ειδική Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ..


Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Υποτροφίες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές τους. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση κριτήρια που καθορίζονται από τις ΕΔΕ των Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι πάσης μορφής υποτροφίες χορηγούνται εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή να συμμετέχουν σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή εργασία, εφόσον διατίθενται σχετικά κονδύλια.

Διάφορες άλλες Παροχές

Προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων των Προγραμμάτων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων θα διαθέτει καθημερινώς λεωφορείο της το οποίο θα μετακινείται προς και από την Σχολή Ευελπίδων με αντίστοιχο σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Στάση του Μετρό στο Ελληνικό σε ώρες που θα εξυπηρετούν τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται πάσο κυκλοφορίας

Οι διατάξεις του άρθρου 13, του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Προγράμματος μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 43, του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.


Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει επτάμισι (7.5) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ η μεταπτυχιακή διατριβή (master thesis) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Τα Μ.Δ.Ε. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» ή στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» απονέμονται μετά την επιτυχή συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Στο Μ.Δ.Ε., ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον 7.5.


Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις και Αξιολόγηση Φοιτητών

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» ή στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄, Β΄ και Γ΄, ενώ κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (masterthesis), σε σχετικό θέμα που θα αφορά σε προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος του ιδίου του φοιτητή ή του επιβλέποντος Καθηγητή, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, τριών (3) κατ'επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και τριών (3) μαθημάτων επιλογής.

Στο τέλος κάθε μαθήματος, αξιολογείται η επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ' όψιν η συμμετοχή μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ' οίκον ασκήσεις, εργασίες, γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με 6 τουλάχιστον.

Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη «ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα εξέτασης.

Εάν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ο τρόπος βαθμολόγησης καθορίζεται από την ΕΔΕ, ύστερα από σχετική εισήγηση των διδασκόντων.

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για επιβολή κυρώσεων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέτασή τους από Τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ, ειδικά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχει και ο διδάσκων Καθηγητής, ο οποίος δίδαξε το μάθημα.

Το όριο απουσιών που μπορεί να δικαιολογηθούν για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή είναι μέχρι εννέα ώρες σε κάθε μάθημα, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

Φοιτητής ή φοιτήτρια που

  • υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης σε κάποιο πρόγραμμα,

  • αποτυγχάνει τρεις (3) φορές σε ένα ή περισσότερα μαθήματα,

  • αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής,

  • αποτυγχάνει να ολοκληρώσει με επιτυχία εντός του 1ου έτους φοίτησης τα προαπαιτούμενα μαθήματα που του/της έχουν ανατεθεί,

διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.

Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της μεταπτυχιακής και διδακτορικής διατριβής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της ΕΔΕ.

Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.


Ημερολόγιο

13/7/2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2