Διοίκηση

 

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) οργανώνουν δύο Διιδυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στις περιοχές των γνωστικών αντικειμένων:

α. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (Applied Operational Research and Analysis) και

β. Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering).

Συμφωνήθηκε, επίσης, όπως το συντονισμό των Προγραμμάτων έχει η ΣΣΕ.

Για τη διοίκηση κάθε ΔΔΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

(1). Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ν. 3685/2008) και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ν. 3883/2010).

(2). Οι Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης μελών ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτων.

(3). Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΔΠΜΣ, η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση του Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία του, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. β, του ν. 3685/2008, όπως κάθε φορά ισχύει. Η ΕΔΕ επέχει θέση ΓΣΕΣ του ΔΔΠΜΣ και οι αρμοδιότητές της ορίζονται, επικουρικά προς την παρούσα νομοθεσία, από το άρθρο 12, του ν. 2083/1992. Η ΕΔΕ συγκροτείται από 10 μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων Στρατιωτικής Επιστήμης της ΣΣΕ και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΠΚ.

(4). Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), αποτελούμενη από 5 μέλη ΔΕΠ των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων του ΔΔΠΜΣ, που δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέλη της ΕΔΕ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

(5) Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του Ν.2454/1997, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 11, παρ. 8, του ν. 4009/2011. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

Τα 10 Μέλη της ΕΔΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘‘Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)''

Τα 10 Μέλη της ΕΔΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘‘Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα & Ανάλυση''

 1. Γρηγορούδης Βαγγέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΚ

 2. Δάρας Νικόλαος, Καθηγητής ΣΣΕ (Αναπληρωτής Διευθυντής της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ)

 3. Δούκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής ΣΣΕ

 4. Δούμπος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΚ

 5. Καϊμακάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 6. Κουϊκόγλου Βασίλης, Καθηγητής ΠΚ

 7. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής ΠΚ (Διευθυντής της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ)

 8. Μπάρδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 9. Τουρσούνογλου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 10. Φίλης Γιάννης, Καθηγητής ΠΚ

 1. Γρηγορούδης Βαγγέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΚ

 2. Δάρας Νικόλαος, Καθηγητής ΣΣΕ (Διευθυντής της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ)

 3. Δούμπος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΚ

 4. Ζωγραφόπουλος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 5. Καϊμακάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 6. Καραδήμας Νικόλαος, Λέκτορας ΣΣΕ

 7. Κουϊκόγλου Βασίλης, Καθηγητής ΠΚ

 8. Κυριακούλη Περσεφόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΣΕ

 9. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής ΠΚ (Αναπληρωτής Διευθυντής της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ)

 10. Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΚ

 

Τα 5 Μέλη της ΣΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος‘‘Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)''

Τα 5 Μέλη της ΣΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘‘Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα & Ανάλυση''

 1. Γρηγορούδης Βαγγέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΚ

 2. Δάρας Νικόλαος, Καθηγητής ΣΣΕ

 3. Καϊμακάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 4. Κουϊκόγλου Βασίλης, Καθηγητής ΠΚ

 5. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής ΠΚ

 1. Γρηγορούδης Βαγγέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΚ

 2. Δάρας Νικόλαος, Καθηγητής ΣΣΕ

 3. Καϊμακάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 4. Καραδήμας Νικόλαος, Λέκτορας ΣΣΕ

 5. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής ΠΚ

Για επικοινωνία με συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσώπων των ΔΔΠΜΣ.

Για επικοινωνία με συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο υπηρεσιών των ΔΔΠΜΣ.

Για να δείτε την τοποθεσία των διάφορων υπηρεσιών και της διοίκησης των ΔΔΠΜΣ, μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη υπηρεσιών και το χάρτη κτιρίων.