Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του κάθε ΔΔΠΜΣ είναι αρμόδια για την υλοποίηση του οικείου ΔΔΠΜΣ και την εύρυθμη λειτουργία του, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. β, του ν. 3685/2008, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η ΕΔΕ επέχει θέση ΓΣΕΣ του ΔΔΠΜΣ που διοικεί και οι αρμοδιότητές της ορίζονται, επικουρικά προς την παρούσα νομοθεσία, από το άρθρο 12, του ν. 2083/1992.

Η ΕΔΕ είναι, ιδίως, αρμόδια για (ν. 3685/2008 και ν. 4009/2011):

 1. Την επιλογή των ενδιαφερομένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή τους στο οικείο ΔΔΠΜΣ.

 2. Την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του οικείου ΔΔΠΜΣ, καθώς και για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

 3. Την εισήγηση του Προϋπολογισμού, τον ορισμό των μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών, των μελών των Εξεταστικών Επιτροπών, την επικύρωση των αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από επί μέρους σχετικές διατάξεις.

 4. Την εκλογή Διευθυντή του οικείου ΔΔΠΜΣ για τετραετή (4) θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης, ο οποίος είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος της ΕΔΕ και εισηγείται στην ΕΔΕ για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΔΔΠΜΣ.

 5. Καθορίζει τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι.

 6. Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΔΠΜΣ.

 7. Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών Επιτροπών με πρόταση του επιβλέποντος Καθηγητή.

 8. Ορίζει τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών. Εφόσον δεν οριστεί από την ΕΔΕ άλλη επιτροπή για την επιλογή των εισακτέων στο οικείο ΔΔΠΜΣ, η ΣΕ αναλαμβάνει και αυτό το έργο.

 9. Απονέμει τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα.

 10. Αναθέτει, μετά από έγκριση των ΓΣΕΣ των μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΔΔΠΜΣ Τμημάτων, σε μέλη των συνεργαζόμενων στο ΔΔΠΜΣ Τμημάτων ή άλλων πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε επισκέπτες Καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες, τη διδασκαλία μαθημάτων ή την εκτέλεση εργαστηρίων.

 

 

Η ΕΔΕ συγκροτείται από 10 μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων Στρατιωτικής Επιστήμης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η ΓΣΕΣ κάθε Τμήματος ορίζει 5 μέλη της ως μέλη της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ.

A. Της ΕΔΕ προεδρεύει ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο

2 παρ. δ του ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11, του ν. 4009/2011.

Β. Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ οφείλει να είναι μέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες, να ανήκει στην ΕΔΕ και ο οποίος εκλέγεται από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 6, του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.01.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11, παρ. 8, του ν. 4009/2011.

Γ. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω απουσίας του Διευθυντή, η ΕΔΕ ορίζει και ένα από τα μέλη της ως Αναπληρωτή Διευθυντή.

Δ. Η ΕΔΕ συγκαλείται από το Διευθυντή του ΔΔΠΜΣ.

Ε. (i). Η ΕΔΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 από τα μέλη της και ο Διευθυντής.

(ii). Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, αλλά οι αποφάσεις της μπορούν να αναπεμφθούν για επανεξέταση από τις ΓΣΕΣ των συμμετεχόντων Τμημάτων μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός.

(iii). Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕ τηρούνται πρακτικά.

 • Τα πρακτικά τηρούνται από μέλος που ορίζει η ΕΔΕ ή από το Διευθυντή ή από άτομο που ορίζεται για αυτό το σκοπό. Υπεύθυνος για την ορθή τήρηση των πρακτικών είναι ο Διευθυντής.

 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΔΕ διανέμονται στα μέλη της μαζί με την πρόσκληση της επόμενης συνεδρίασης, κατά την οποία συζητούνται ως πρώτο θέμα και επικυρώνονται.

ΣΤ. Στο τέλος του κύκλου διάρκειας του ΔΔΠΜΣ γίνεται αξιολόγηση από Ειδική Επιτροπή στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.


Ημερολόγιο

2/12/2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2